ˆ

Zamówienia Publiczne

Filtr listy informacji

 • Data publikacji

Lista informacji

Lp Data ogłoszenia Termin składania ofert / wniosków Tytuł zamówienia publicznego Status zamówienia Załączniki
1 2017-11-23 2017-12-08 09:45:00 Sieć wodociągowa oraz kanalizacja sanitarna grawitacyjna i tłoczna wraz z przyłączami i pompowniami ścieków dla miejscowości Datyń, powiat żarski rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 374.2 KiB)
 • SIWZ (PDF, 673.6 KiB)
 • Projekt wykonawczy (ZIP, 16.4 MiB)
 • Kosztorys (ZIP, 286.3 KiB)
 • Przedmiar (ZIP, 1.2 MiB)
 • Przydomowa oczyszczalnia ścieków (ZIP, 3.7 MiB)
 • Informacja z sesji o otwarcia ofert (PDF, 420.6 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 93.7 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 330.3 KiB)
2 2017-11-21 2017-12-07 09:00:00 Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Brody rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 386.4 KiB)
 • SIWZ (PDF, 1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 - wersja edytowalna (RTF, 227.8 KiB)
 • Załączniki do SIWZ od nr 2 do nr 9 (PDF, 475.1 KiB)
 • zal nr 11 do SIWZ (PDF, 211.1 KiB)
 • zal nr 12 do SIWZ (PDF, 330.9 KiB)
 • zal nr 13 do SIWZ (PDF, 791.4 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 424.8 KiB)
 • Informacja z sesji o otwarcia ofert (PDF, 398.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 181 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 346.6 KiB)
3 2017-11-14 2017-11-28 10:00:00 Dowóz uczniów do placówek oświatowych w Gminie Brody w roku 2018 rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 399.7 KiB)
 • SIWZ (PDF, 296.6 KiB)
 • Załączniki do SIWZ - PDF (ZIP, 2.1 MiB)
 • Załączniki do SIWZ - wersja edytowalna (ZIP, 185.1 KiB)
 • Zmiana SIWZ (PDF, 327.1 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (PDF, 165.9 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 216.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 180 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 421.3 KiB)
4 2017-10-13 2017-10-27 10:00:00 Świadczenie usługi kompleksowej polegającej na dostawie energii elektrycznej wraz z usługa dystrybucji energii elektrycznej na potrzeby Gminy Brody na okres od 01 stycznia 2018r. do 31 grudnia 2019r. rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 605.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 420.8 KiB)
 • Zał. nr 1 do SIWZ - Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (PDF, 260.1 KiB)
 • Zał. nr 2 - formularz ofertowy (PDF, 245.7 KiB)
 • Zał. nr 3 - Oświadczenie Wykonawcy (PDF, 228.3 KiB)
 • Zał. nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (PDF, 235.4 KiB)
 • Zał. nr 5 - Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (PDF, 251.7 KiB)
 • zmiana SIWZ (PDF, 261.4 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 198.8 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 148 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 327 KiB)
5 2017-09-14 2017-10-06 10:00:00 Przebudowa istniejącego budynku Przedszkola Samorządowego w Brodach rozstrzygnięty
 • Ogłoszenie (PDF, 467.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 376.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - NIEAKTUALNY (RTF, 123 KiB)
 • Załącznik nr 2 - Oświadczenie wykonawcy (RTF, 55.5 KiB)
 • Załącznik nr 3 - Oświadczenie wykonawcy (RTF, 50.4 KiB)
 • Załącznik nr 4 - Wykaz wykonanych głównych robót/usług (RTF, 70.3 KiB)
 • Załącznik nr 5 - Zobowiązanie (RTF, 42 KiB)
 • Załącznik nr 6 - Informacja o przynależności do grupy kapitałowej (RTF, 61.2 KiB)
 • Wzór umowy - NIEAKTUALNY (PDF, 357 KiB)
 • Opis przedmiotu zamówienia (PDF, 194.1 KiB)
 • Ogłoszenie o zebraniu wykonawców (PDF, 216.5 KiB)
 • Program funkcjonalno-użytkowy przebudowy istniejącego budynku przedszkola (PDF, 502.4 KiB)
 • dokumentacja zdjęciowa (PDF, 1 MiB)
 • Mapa wznowienia granic (PDF, 116.3 KiB)
 • Rzut parter (PDF, 136 KiB)
 • Rzut I piętro (PDF, 123.7 KiB)
 • Rzut parter i I piętro (DWG, 133.9 KiB)
 • Mapa (TIF, 9.9 MiB)
 • Mapa (TIF, 14.1 MiB)
 • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 213.6 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 1 (PDF, 220.2 KiB)
 • Odpowiedzi na zapytania do treści SIWZ (PDF, 285.1 KiB)
 • Wzór umowy - AKTUALNY (RTF, 232.5 KiB)
 • Wzór umowy - AKTUALNY (PDF, 358 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - AKTUALNY (RTF, 123.4 KiB)
 • Załącznik nr 1 - Formularz oferty - AKTUALNY (PDF, 200.7 KiB)
 • Modyfikacja SIWZ nr 2 (PDF, 429.7 KiB)
 • Informacja z sesji otwarcia ofert (PDF, 234.2 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 169 KiB)
 • Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (PDF, 420.1 KiB)
6 2017-06-29 2017-07-14 10:00:00 Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 2 320 000,00 na realizację zadania inwestycyjnego OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 346.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 705.6 KiB)
 • zal. nr 2 do SIWZ (PDF, 168.9 KiB)
 • zal. nr 3 do SIWZ (PDF, 250.7 KiB)
 • zal. nr 4 do SIWZ (PDF, 238 KiB)
 • zmiana ogłoszenia (PDF, 198.4 KiB)
 • specyfikacja (PDF, 819.7 KiB)
 • wyjaśnienia (PDF, 6.4 MiB)
 • Informacja z sesji o otwarcia ofert (PDF, 305.9 KiB)
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 86.8 KiB)
7 2017-06-01 2017-06-12 09:45:00 Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach – drugi przetarg rozstrzygnięty
 • ogłoszenie - II przetarg (PDF, 355 KiB)
 • SIWZ (PDF, 507.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • Informacja z otwarcia ofert (PDF, 266.6 KiB)
 • Informacja z otwarcia ofert - poprawiona (PDF, 266.7 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 177.4 KiB)
8 2017-05-11 2017-05-26 09:45:00 Remont, renowacja i konserwacja obiektu małej architektury – pomnika w formie sarkofagu z dwoma obeliskami, zlokalizowanego na terenie zespołu pałacowo-parkowego w Brodach unieważniony
 • ogłoszenie (PDF, 458.9 KiB)
 • SIWZ (PDF, 693.6 KiB)
 • kosztorys (PDF, 564.7 KiB)
 • opinia geologiczna (PDF, 1.4 MiB)
 • opis (PDF, 1.9 MiB)
 • zdjęcia (ZIP, 159 MiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 312.9 KiB)
 • Unieważnienie (PDF, 246.6 KiB)
9 2017-03-21 2017-04-06 09:45:00 Drugi przetarg na zadanie -Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody - w ramach projektu "Bez granic - Część I" rozstrzygnięty
 • ogłoszenie (PDF, 300.6 KiB)
 • SIWZ (PDF, 831.1 KiB)
 • zamówienie (ZIP, 308.5 MiB)
 • specyfikacja drogowa (PDF, 809 KiB)
 • przedmiar telekomunikacja (PDF, 122.5 KiB)
 • INFORMACJA Z SESJI OTWARCIA OFERT (PDF, 265.9 KiB)
 • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (PDF, 127.8 KiB)
10 2017-03-07 2017-03-21 10:00:00 ZAPYTANIE OFERTOWE na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Placu Zamkowego w miejscowości Brody” - w ramach projektu „Bez granic- Część I” rozstrzygnięty
 • zapytanie ofertowe (PDF, 200.8 KiB)
 • załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (PDF, 181.1 KiB)
 • załącznik nr 1 - załącznik nr 1 - FORMULARZ OFERTOWY (RTF, 47.3 KiB)
 • załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonywanych (PDF, 93.5 KiB)
 • załącznik nr 2 - Wykaz usług wykonywanych (RTF, 49.7 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE (PDF, 173.5 KiB)
 • załącznik nr 3 - OŚWIADCZENIE (RTF, 40.8 KiB)
 • załącznik nr 4 - UMOWA (PDF, 282.9 KiB)
 • załącznik nr 4 - UMOWA (RTF, 130.6 KiB)
 • Roztrzygnięcie (PDF, 459.6 KiB)

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu