ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Ogłoszenie o rozpoczęciu konsultacji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-15 11:29:35

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Brody ogłasza rozpoczęcie konsultacji projektu uchwały
w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi
oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
 
Konsultacje będą przeprowadzane w dniach od 16 października 2013r. do 30 października 2013r.
Projekt uchwały oraz formularz konsultacji zostały zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy Brody www.brody.pl w zakładce aktualności oraz dostępne są w siedzibie Urzędu Gminy  Brody ul. Rynek 2, 68-343 Brody, pokój Nr 5
Wypełniony formularz dotyczący konsultacji można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Brody, pok. Nr 3, przesyłać pocztą na adres Urząd Gminy w Brodach ul. Rynek 2, 68-343 Brody lub mailem na adres
Na kopercie lub w tytule maila należy dopisać - Konsultacje 
Osoba odpowiedzialna za przeprowadzenie konsultacji –Halina Wysługocka
                                                        Wójt Gminy
                                               (-) Ryszard Kowalczuk
 
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2013-10-15 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2013-10-15 11:29:35
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-15 11:29:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-15 11:32:23
Artykuł był wyświetlony: 6814 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie Komisji

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-10-11 10:18:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

      W dniu  23.10.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych,   Komisji Mienia Komunalnego, Handlu oraz Komisji Budżetu i Rolnictwa

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-10-10 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-10-11 10:18:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-10-11 10:18:35
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-10-17 07:40:01
Artykuł był wyświetlony: 6570 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXI Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-24 11:17:52

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 26.09.2013r. o godz. 9 00 odbędzie się  XXXI Sesja Rady Gminy Brody
 
Tematy obrad:
1. Otwarcie obrad XXXI Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołów z  XXIX i XXX sesji.
3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.
4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w Okresie międzysesyjnym.
6. Podsumowanie konkursu „Estetyczna posesja”
7. Podsumowanie akcji „wakacje 2013r.”
8. Informacja o przebiegu żniw, przedstawienie możliwości pozyskania dopłat unijnych dla rolnictwa.
9. Realizacja budżetu za I półrocze 2013r.
10. Ocena realizacji wniosków komisji oraz uchwał rady za I półrocze 2013r.
11. Podjęcie uchwał w sprawie:
      a/ zmiany uchwały nr XXVI/197/13 z dn.28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
      b/ zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu.
      c/ przyjęcia zmian w Statucie Łużyckiego Związku Gmin
      d/ zmiany uchwały budżetowej na 2013r.
12. Interpelacje i zapytania  radnych.
13. Wolne wnioski.  
14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-09-24 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-09-24 11:17:52
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-09-24 11:17:57
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-09-24 11:17:57
Artykuł był wyświetlony: 6620 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-09-09 10:17:55

Akapit nr 1 - brak tytułu

Ministerstwo Gospodarki ( Departament Handlu i Usług)  informuje, że otrzymuje szereg sygnałów oraz wniosków o interwencję, w związku z mnożącymi się w obrocie gospodarczym kolejnymi firmami „prowadzącymi rejestry”.
Firmy te wykorzystują fakt rejestracji przedsiębiorców będących osobami fizycznymi w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
Prowadząc działalność pod różnego rodzaju firmami zawierającymi określenia typu – Krajowy Rejestr Pracodawców, Rejestr Polskich Firm, Rejestr Polskich Podmiotów, Krajowy Rejestr Firm, Centralna Ewidencja i Rejestr itp. – kierują do zarejestrowanych w CEIDG przedsiębiorców korespondencję z wezwaniem do zapłaty
         Ministerstwo Gospodarki  informuje przedsiębiorców, że jedynym rejestrem publicznym ewidencjonującym przedsiębiorców-osoby fizyczne jest CEIDG, którą prowadzi Minister Gospodarki i do której wpis jest bezpłatny.
Przedsiębiorca może podjąć działalność gospodarczą w dniu złożenia wniosku o wpis do CEIDG.
Wszelkie wezwania do zapłaty nadsyłane przez różne podmioty należy traktować, jako ofertę komercyjną, nie związaną z CEIDG.
Dokonanie zatem żądanej zapłaty jest całkowicie dobrowolne. 
Nieuiszczenie opłaty nie rodzi żadnych skutków prawnych w CEIDG oraz wobec Ministra Gospodarki.

Departament Handlu i Usług
Ministerstwo Gospodarki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-09-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-09-09 10:17:55
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-09-24 11:18:24
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-09-24 11:18:24
Artykuł był wyświetlony: 6523 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-07-09 12:00:33

Akapit nr 1 - brak tytułu

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2013r. poz.627.)
zwołuję XXX Sesję Rady Gminy Brody, która odbędzie się w dniu 15.07.2013r. o godz.  1000, w Pałacu  w Brodach. 
I Powitanie gości przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Tracza.
II Otwarcie sesji.
III Przyjęcie proponowanego porządku obrad  jn.:
1. Przyjęcie protokołów z poprzedniej sesji.
2. Przedstawienie przez dr inż. Wojciecha Naworytę z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie głównych założeń dot. planowanej budowy kopalni węgla brunatnego. 
3. Wystąpienie przedstawiciela Departamentu Górnictwa Ministerstwa Środowiska w związku z planowaną inwestycją.
4. Wystąpienie przedstawiciela Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w spr. uchwały Rady Gminy Brody o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody i jej znaczenia w kontekście możliwości stanowienia o sposobie zagospodarowania przestrzennego gminy .
5. Wystąpienie przedstawiciela Urzędu Marszałkowskiego w spr..
a) możliwości wsparcia finansowego przy realizacji uchwały Rady Gminy Brody dotyczącej zmiany studium,  a w konsekwencji także miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
b) możliwości wykorzystania środków unijnych z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2013 – 2020 na terenie gminy Brody,
c) możliwości wsparcia finansowego w budowie strefy przemysłowej albo uzbrojenia terenu pod zabudowę mieszkaniową na terenie gminy Brody.
6. Wystąpienie Prezesa Spółki PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Jacka Kaczorowskiego nt. planów Spółki dot. przygotowywanej inwestycji wydobywczo-energetycznej.
7. Wystąpienie Członka Zarządu PGE Gubin sp. z o.o. Cezarego Bujaka w spr.. możliwości współpracy pomiędzy inwestorem, a samorządem gminy Brody.
8. Wystąpienia starostów i wójtów.
9. Dyskusja nt. planowanej inwestycji.
10. Podsumowanie części sesji dot. planowanej inwestycji przez Przewodniczącego Rady Gminy Marka Tracza, w tym przedstawienie propozycji „Kontraktu brodzkiego”, ustalenie i powołanie zespołu roboczego i terminu spotkania.
11. Przerwa.    
12. Przedstawienie informacji przez Wójta Gminy o podjętych działaniach międzysesyjnych.
13. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach międzysesyjnych.
14. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
b) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody
c) zaciągnięcia kredytu długoterminowego
d) zmiany uchwały Rady Gminy Brody nr XXIX/237/13 z dn. 25.06.2013r.
e) wprowadzenia zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody
f) wskazania osób do Gminnej Komisji ds. Referendum i Obwodowych Komisji ds. Referendum w spr. odwołania Rady Gminy Brody przed upływem kadencji.
15. Interpelacje i zapytania radnych.
16. Wolne wnioski.
IV Zamknięcie obrad  sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2013-07-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2013-07-09 12:00:33
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-07-09 12:00:37
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-07-09 12:00:37
Artykuł był wyświetlony: 8615 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Awaria serwera

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-25 11:05:39

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z awarią serwera skrzynki pocztowe i strona Urzędy Gminy w Brodach www.brody.pl nie będą działały do czwartku 27.06.2013. Przepraszamy wszystkich za utrudnienia spowodowane awarią.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2013-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Paś Data wprowadzenia do BIP 2013-06-25 11:05:39
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-06-25 11:05:59
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-25 11:05:59
Artykuł był wyświetlony: 8605 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Harmonogram wywozu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-20 07:59:51

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-06-20 07:59:51
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-06-20 08:00:43
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-20 08:00:43
Artykuł był wyświetlony: 8688 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVII Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-11 11:40:31

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 14.06.2013r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVII Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad XXVII Sesji Rady Gminy Brody..
2. Przyjęcie protokołów z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja  przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Podjęcie uchwał w sprawie:
a/ zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji oraz stacji uzdatniania wody w m. Zasieki-Janiszowice-Nabłoto gmina Brody.
b/  zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Wsi  Wiejskich na lata 2007 – 2013,
c/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.
d/  uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie J.Wysokie  – terminal
e/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu,
f/   komunalizacji gruntu Skarbu Państwa
g/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu,
h/  udzielenia odpowiedzi na skargę,
i/  ustalenia regulaminu głosowania w wyborach wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
j/  wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Brody
k/ wprowadzenia zmian do uchwały nr XXIII/180/12 R.G. z dn.28.12.2012r.w spr. Ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
l/  zmiany uchwały  dot. powołania Komisji Rewizyjnej
ł/  powołania stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów  osobowych,
m/ rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Brody.
6. Interpelacje i zapytania  radnych.
7. Wolne wnioski.  
8. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-06-11 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-06-11 11:40:31
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-06-11 11:40:50
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-11 11:40:50
Artykuł był wyświetlony: 8499 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Zwołanie Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-06-03 14:31:17

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Wojewoda Lubuski Data wytworzenia informacji: 2013-06-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Wojewoda Lubuski Data wprowadzenia do BIP 2013-06-03 14:31:17
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-06-03 14:31:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 14:31:47
Artykuł był wyświetlony: 8616 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXVI Sesja Rady Gminy

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2013-03-25 06:13:58

W dniu 28.03.2013r. o godz. 9.00 w świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się XXVI Sesja Rady Gminy Brody

Proponowany porządek obrad :

1. Otwarcie obrad XXVI Sesji Rady Gminy Brody

2. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy

3. Złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego.

4. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącej Rady i Przewodniczących komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

6. Informacja o przebiegu ferii zimowych.

7. Informacja z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2012r.

8. Informacja z działalności GOPS

9. Informacja z działalności klubów sportowych LZS Koło, Brody, ORLIK

10. Podjęcie uchwał w sprawie:

   a/  określenia terminów i sposobu ustalania zaliczkowych wpłat nadwyżki  środków obrotowych dokonywanych przez samorządowe  zakłady budżetowe do budżetu Gminy Brody oraz sposób i terminy rocznych rozliczeń i dokonywania wpłat  do budżetu,

   b/  zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2013r.

   c/  przyjęcia przez gminę dotacji

   d/  zmiany w  Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013 – 2020,

   e/  wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy na 2014r. środków stanowiących fundusz sołecki.

   f/   uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na  lata 2013–2017

   g/  zbycia nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Brody w drodze przetargu

   h/  wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 172/20

   i/   wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę gruntu cz.dz.nr 46/3

   j/   określenia wysokości stawki opłaty od posiadania psa na 2013r.

   k/  przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2013r.

   l/   przejęcia od Powiatu Żarskiego zadania zarządzania przystankami komunikacyjnymi zlokalizowanymi wciągu dróg powiatowych w granicach administracyjnych gminy Brody.

   ł/   stawek opłat za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Brody.

   m/ uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w środkowej części miejscowości Zasieki oraz terenów na granicy m. Zasieki i m. Brożek.  

   n/  zmian do uchwały Nr II/3/10 Rady Gminy Brody z dn. 14.12.2010r. o powołaniu stałych komisji Rady Gminy, ustalenia zakresów ich działania i składów osobowych.

   o/  uchylenia uchwały Nr XVI/123/12 rady Gminy Brody z dn. 28.05.2012r. o powołaniu komisji doraźnej ds. współpracy z PGE Gubin sp. z o.o. w zakresie budowy kompleksu energetycznego na terenie Gminy Brody.

   p/  przedłużenia obowiązywania taryf za zbiorowe zaopatrywanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków dla Gminy Brody

   r/   regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Brody,

   s/   wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.

   t/   przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Brody.

   u/  odwołania Przewodniczącej  Rady Gminy.

12. Interpelacje i zapytania  radnych.

13. Wolne wnioski.  

14. Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Mirosława Dudziak Data wytworzenia informacji: 2013-03-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Mirosława Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2013-03-25 06:13:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2013-03-25 06:14:03
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2013-06-03 14:30:33
Artykuł był wyświetlony: 10040 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu