ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Inwentaryzacja Stanu Lasu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-09 08:55:02

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2015-07-08 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2015-07-09 08:55:02
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-07-09 08:57:01
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-07-09 08:57:01
Artykuł był wyświetlony: 5363 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

UWAGA UTRUDNIENIA W RUCHU

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-26 10:53:44

Akapit nr 1 - brak tytułu

W związku z remontem przepustu drogowego w ciągu drogi gminnej Jasienica – Jałowice nastąpi zamknięcie tego odcinka dla ruchu kołowego w dniu 30 czerwca 2015 r. w godz. 6.00 – 22.00.
Zalecany objazd do m. Jałowice przez miejscowość Starosiedle.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Juliusz Dudziak Data wytworzenia informacji: 2015-06-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Juliusz Dudziak Data wprowadzenia do BIP 2015-06-26 10:53:44
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 10:53:47
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 10:53:47
Artykuł był wyświetlony: 5352 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

IX Sesja Rady Gminy Brody

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-26 08:06:58

Akapit nr 1 - brak tytułu

                      W dniu 30.06.2015r. o godz.  900, w  świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się IX Sesja Rady Gminy Brody.
Proponowany porządek obrad :
1. Otwarcie obrad IX Sesji Rady Gminy Brody.
2. Przyjęcie protokołu z  VIII sesji.
3. Informacja Wójta o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacja Przewodniczącego Rady oraz Przewodniczących Komisji o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Możliwości aktywizacji bezrobotnych oraz pomocy ubogim i bezrobotnym..
6  Propozycja form wypoczynku dzieci i młodzieży podczas wakacji.
7. Informacja o sprzedaży mienia komunalnego.
8. Promocja gminy.
9. Rozpatrzenie:
     - sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
     - sprawozdania finansowego Gminy Brody za 2014r.
10. Zapoznanie się z :
      -  uchwałą RIO w spr. opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Brody za 2014r.
      - opinią Komisji Rewizyjnej w spr. sprawozdania finansowego  za 2014r.wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu .
      - wnioskiem Komisji Rewizyjnej w spr. absolutorium dla Wójta Gminy  Brody z tyt. Wykonania budżetu za 2014r.
      -  uchwałą RIO w spr. wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej dot.  nieudzielenia absolutorium Wójtowi.
11. Dyskusja nad sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
12. Podjęcie uchwał w sprawie:
     a/  wyrażenia zgody  na zawarcie kolejnych umów na dzierżawę gruntu.
    b/  zmiana uchwały nr XXVI/197/13 z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013 – 2017 zmienioną uchwałą XXXV/283/14 z dnia 27 stycznia 2014r, oraz uchwałą Nr XLII/314/14 z dn.13.11.2014r.
     c/  uchwalenia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Brody na lata 2015-2017.
     d/ rozpatrzenia i  zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2014r.
     e/ absolutorium dla Wójta  Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2014r.
     f/ zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2015r.
13.  Interpelacje i zapytania radnych
14.  Wolne wnioski.  
15.  Zamknięcie obrad Sesji.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-26 08:06:58
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-26 08:07:02
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-26 08:10:41
Artykuł był wyświetlony: 5224 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Mobilny Punkt Infomacyjny

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-17 11:59:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Tomasz Paś Data wytworzenia informacji: 2015-06-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Tomasz Paś Data wprowadzenia do BIP 2015-06-17 11:59:16
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-17 11:59:19
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-17 11:59:19
Artykuł był wyświetlony: 5249 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-13 06:19:07

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu 18.06.2015r. o godz. 9 00 w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Mienia Komunalnego, Handlu, Porządku Publicznego oraz Ochrony Środowiska,
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-12 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-13 06:19:07
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-13 06:19:10
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-13 06:19:10
Artykuł był wyświetlony: 5203 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-09 07:54:32

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
                   W dniu  12.06.2015r. o godz. 9 00  w świetlicy remizy OSP w Brodach  odbędzie się posiedzenie komisji Budżetu i Rolnictwa.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-09 07:54:32
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-09 07:54:36
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-09 07:54:36
Artykuł był wyświetlony: 5343 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-09 07:52:41

Akapit nr 1 - brak tytułu

ZAWIADOMIENIE
 
W dniu 11.06.2015r. o godz. 9 00 świetlicy remizy OSP w Brodach odbędzie się posiedzenie komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Przewodniczący Komisji
Roman Janczewski

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2015-06-09 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2015-06-09 07:52:41
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-09 07:52:55
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-09 07:52:55
Artykuł był wyświetlony: 5302 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

WYBORY ŁAWNIKÓW 2016-2019

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-03 12:44:45

Akapit nr 1 - brak tytułu

31 grudnia 2015 r. kończy się kadencja ławników sądów powszechnych 2012-2015. W związku tym Prezes Sądu Okręgowego w Zielonej Górze zwrócił się do Rady Gminy Brody z prośbą o dokonanie naboru kandydatów na ławników:

- do Sądu Rejonowego w Żarach do III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich - 1 ławnik 
KTO MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:
 • posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 • jest nieskazitelnego charakteru,
 •  ukończył 30 lat,
 • jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania, co najmniej od roku,
 •  nie przekroczył 70 lat,
 •  jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 •  posiada, co najmniej wykształcenie średnie. 
KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ŁAWNIKIEM
 • osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze
 • osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 • funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 • adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 • radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 • duchowni, 
 • żołnierze w czynnej służbie wojskowej, 
 • funkcjonariusze Służby Więziennej,
 • radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
KTO MOŻE ZGŁASZAĆ KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Kandydatów na ławników zgłaszają radom gmin:
 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa z wyłączeniem partii politycznych
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru
TERMIN ZGŁASZANIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2015 roku.
WYMAGANE DOKUMENTY
Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia do której kandydat ma obowiązek dołączyć:
 • informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej w rozumieniu przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika.

  Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia
 • 2 zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 •  Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji, które to dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.
 • Do zgłoszenia kandydata dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób, zawierającą imię (imiona), nazwisko, nr ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób zgłaszających kandydata. (Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika jest pierwsza osoba, której nazwisko zostało umieszczone na liście).
Rada Gminy Brody  będzie zasięgać informacji o kandydatach na ławników od Wojewódzkiego Komendanta Policji.
WZORY DOKUMENTÓW
Wzory dokumentów można pobrać także w Urzędzie Gminy Brody ul. Rynek 2 w pokoju nr 8 
GDZIE SKŁADAĆ DOKUMENTY
Karty zgłoszenia kandydata na ławnika sądowego wraz ze wszystkimi niezbędnymi dokumentami przyjmowane są w godzinach pracy Urzędu  w pokoju nr 3.
Zgłoszenia kandydatów,  które wpłyną do Rady Gminy po 30 czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.
OPŁATY
Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
 
Informacje związane z wyborami ławników udzielane są pod numerem tel.: 68 3712155 w. 201.
 
                                                                                                                              Wójt
                                                                                                               /-/ Ryszard Kowalczuk

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Halina Wysługocka Data wytworzenia informacji: 2015-06-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Halina Wysługocka Data wprowadzenia do BIP 2015-06-03 12:44:45
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-03 12:48:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-03 12:48:38
Artykuł był wyświetlony: 5388 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Wykaz osób, którym w zakresie podatków i opłat umorzono, odroczono lub rozłożono na raty

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-02 08:12:19

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Ewelina Majewska Data wytworzenia informacji: 2015-05-29 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Ewelina Majewska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-02 08:12:19
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-06-02 08:13:08
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-06-02 08:13:08
Artykuł był wyświetlony: 5156 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Opryski lasu

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-29 07:18:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

UWAGA!!!
 
Nadleśniczy Nadleśnictwo Lubsko pismem z dnia 26.05.2015 r. 
ZG.7100.11.2015.KB poinformował, że w dniach:
 
01-02 czerwca 2015 r.
(w zależności od warunków pogodowych)
 
na terenie Gminy Brody
odbywać się będą samolotowe opryski lasu
w celu ograniczenia zagrożeń ze strony szkodliwych owadów (brudnica mniszka) na powierzchni 538,30 ha.
Do oprysku użyty zostanie preparat Dimilin 480 S.C. oraz Mimic 240LV.
 
Wójt
(-) Ryszard Kowalczuk

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Sylwia Klepadło Data wytworzenia informacji: 2015-05-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Sylwia Klepadło Data wprowadzenia do BIP 2015-05-29 07:18:12
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2015-05-29 07:18:16
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2015-05-29 07:18:16
Artykuł był wyświetlony: 5285 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

 • BIP
 • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu