ˆ

Komisja Oświaty, Spraw Społecznych i Porządku Publicznego

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

lata 2017-2018: Wnioski i ustalenia wynikające z posiedzenia odbytego w dniu:

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2017-01-26 09:05:13

22.09.2017r.

1. Komisja wnioskuje o zaplanowanie w budżecie na 2018r. środków na remont dachu świetlicy w Datyniu.
2. Komisja była za wnioskiem kilku radnych o odwołanie Pana Marka Tracza z funkcji Przewodniczącego Komisji Budżetu.
3. Zapoznano się z projektami uchwał w sprawie:
    -  uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Woj. Lub. w spr. obszaru chronionego krajobrazu o nazwie  „Dolina Nysy”
    - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 R.G.Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. Uchwalenia wieloletniego  programu  gospodarowania  mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
   - w spr. określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od odpłat, jak również trybu ich pobierania.
   -  przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wlkp. skargi Prokuratora Rejonowego w Żarach na uchwałę nr V/33/2011 rady Gminy Brody z dn. 24.03.2011r. w spr. określenia zasad trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego d.s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz warunków jego funkcjonowania oraz udzielenie odpowiedzi na skargę.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

20.06.2017r.

1. Zapoznano się z:
    -  informacją Policji w sprawie porządku i bezpieczeństwa publicznego,
   -  propozycją organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w okresie wakacji,
   -  projektami uchwał w sprawie
  • rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Brody z wykonania budżetu za 2016r.
  • absolutorium dla Wójta Gminy Brody z tyt. wykonania budżetu za 2016r.
    -  propozycją Wójta dot. 
  • zrobienia dojazdu do działki  nr 4/11  w Brodach przy ul. Kilińskiego, celem sprzedania jej  jako działki budowlanej,
  • rezygnacji ze sporządzenia aktualizacji gminnej ewidencji zabytków,
  • przeniesienia środków ( 8 tys.) z aktualizacji gminnej ewidencji zabytków, na wykonanie dojazdu do powyższej działki  nr 4/11  w Brodach.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

23.05.2017r.

1. Komisja popiera inwestycję dot. remontu przedszkola w Brodach.
2. Komisja wnioskuje o wykreślenie z budżetu kwoty 100 tys. zł. z inwestycji pod nazwą „poprawa infrastruktury  technicznej cmentarza w Brodach” i przekazanie jej  w formie dotacji na zadanie inwestycyjne  „remont biblioteki w Bieczu”.
3. Komisja zapoznała się z projektami uchwał w sprawie:
    -  zaciągnięcia pożyczki na zadanie inwestycyjne pn. „BEZ GRANIC” – część 1/Grenzenios- Teil 1 Przebudowa dróg wraz z infrastrukturą techniczną ulic: Wolności, Szkolnej i Pl.Zamkowego”,
    - zaciągnięcia kredytu długoterminowego,
    - zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Brody na lata 2017 – 2027.
    - zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r
     - zmiany uchwały nr XXVI/197/13 Rady Gminy Brody z dn. 28.03.2013r. w spr. uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Brody na lata 2013-2017.
     - wprowadzenia zmian do uchwały nr XXV/166/17 Rady Gminy Brody w spr. dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.
     - przekazania do Komisji Rewizyjnej skargi na działalność Wójta Gminy Brody,
     - zmiany uchwały nr XXIX/233/13 R.G.Brody w spr. ustanowienia pomnika przyrody.
4.  Zapoznano się z informacją dot:
      - bezrobocia w Gminie Brody na dzień 30.04.2017r.
      - realizacji w 2016r. programu współpracy Gminy Brody z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego.
 
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

18.04.2017r.

1. Zapoznano się z informacją dot. porządku i bezpieczeństwa publicznego, p.poż, OC i spraw p. powodziowych.
2. Komisja proponuje na początku maja ogłosić konkurs  „Najładniejsza posesja, najładniejsze sołectwo”.
3. Komisja zapoznała się z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubsko dot. zwiększenia powierzchni pomnika przyrody  „Bór Suchy”.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

17.03.2017r.

1. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
-   uchwalenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego m. Zasieki
-   określenia zasad gospodarowania nieruchomościami Gminy Brody 
-   przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Brody w 2017r.
-   dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów  do nowego ustroju szkolnego
-   zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków  dla Gminy Brody.
2. Zapoznano się z projektami  uchwał:
   -  Sejmiku Województwa Lubuskiego w sprawie Parku  Krajobrazowego „Łuk Mużakowa”. Komisja nie wnosi uwag do powyższej uchwały.
    - w spr. zmiany uchwały budżetowej Gminy Brody na 2017r.
3. Zapoznano się z informacją  dot. działalności :
-  obiektu sportowego ORLIK
-  Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
-  Stowarzyszenia Rodziców Uczniów i Nauczycieli "LEPSZE JUTRO"
-  GOPS Brody
4. Zapoznano się z informacją dot.:
- weryfikacji dróg gminnych,
- remontem hydroforni w Mariance
- wnioskiem mieszkańców Zasiek dot. wykonania oświetlenia ulicznego
5. Komisja wnioskuje o wystosowanie do Starostwa ( odpowiednich jednostek) pisma z prośbą o przeprowadzenie kontroli na terenie  firmy  „GOTCHASPIELFELD” sp. z o.o. pod kątem przepisów  p.pożarowych i ochrony środowiska.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski
 

17.02.2017r.

 Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawach:
- zmian do uchwały XVI/99/14 w spr. programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi
- udzielenia odpowiedzi na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gorzowie Wielkopolskim.
- projektu dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego.
- skargi na nieprawidłowości w zakresie działania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Brodach
- ustalenia kryteriów rekrutacji, punktacji oraz dokumentów potwierdzających ich spełnianie w przedszkolu gminnym prowadzonym przez Gminę Brody,
- określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Brody, określenia liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

17.01.2017r.

1. Wybrano p. Jadwigę  Falkiewicz na  Zastępcę Przewodniczącego Komisji.
2. Zapoznano się z organizacją ferii zimowych.
3. Opracowano plan pracy komisji na 2017r.
4. Zaopiniowano pozytywnie projekty uchwał w sprawie:
   -   zmian do budżetu na 2017r.,
   -   uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomani na 2017rok,
   -   określenia zasad gospodarowania nieruchomościami gminy Brody  z poniższą  zmianą Komisja proponuje w § 2 ust. 2  zmienić zapis  (Wójt podejmuje po zasięgnięciu opinii komisji) na (po podjęciu Uchwały Rady Gminy).
5. Zapoznano się z uchwałami przedstawionymi przez Panią Sekretarz dot.:
      - dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego,
      - określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Brody.
Przewodniczący Komisji
Marian Kowalski

19.04.2017r.

1. Komisja zapoznała się z  wnioskiem Nadleśnictwa Lubsko dot. zwiększenia powierzchni  pomnika przyrody  „Bór Suchy”.
2. Komisja wnioskuje, by wykonanie dachu na budynku biblioteki w Bieczu było wykonane z własnych środków, zakładając, że kwota będzie mieściła się w granicach 100 tys. zł.
3. Komisja jest zaniepokojona brakiem realizacji wystąpień pokontrolnych NIK dot. wody po byłym Zakładzie Gospodarki Komunalnej.
4. Komisja negatywnie ocenia działalność referatu Gospodarki Komunalnej.
Przewodniczący Komisji
Marek Tracz

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Brody
Osoba, która wytworzyla informację: Biuro Rady Data wytworzenia informacji: 2017-01-26 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Biuro Rady Data wprowadzenia do BIP 2017-01-26 09:05:13
Wprowadził informację do BIP: Tomasz Paś Data udostępnienia informacji: 2017-01-26 09:05:38
Osoba, która zmieniła informację: Tomasz Paś Data ostatniej zmiany: 2017-09-26 09:26:11
Artykuł był wyświetlony: 628 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy w Brodach
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu